Obsah kurzů 

 Váš kurz může mít jednu z následujících podob:                    

                   Obecná angličtina

 Angličtina pro každodenní život, kterou využijete při cestování, běžné konversaci s cizinci, při surfování na internetu, při sledování filmů apod. V hodinách je podávána vyvážená kombinace mluvení, čtení, gramatiky a slovní zásoby. K výuce jsou používány anglické písně, videa, konversační hry, doplňkové obrázkové materiály.

                   Příprava na maturitu

 Příprava na maturitní zkoušku – konversace, příprava maturitních témat, důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby a mluvený projev. K výuce jsou používány obrázky a texty reálií, videa, reportáže, texty zpracované k maturitním okruhům. 

                   Konversace

Zaměřeno na rozšiřování slovní zásoby podle tématických okruhů a plynulost mluveného projevu v AJ. Cílem je dosáhnout toho aby byl student schopný vyjádřit co potřebuje (úměrně své jazykové úrovni). Využíváme hru modelových situací a řízeného dialogu, práce s obrázky a videy a bezprostřední dialog, diskuse na dané téma. 

                   Business English - Obchodní angličtina

Zaměřeno na slovní zásobu z oblasti obchodu a marketingu - Tyto hodiny rozvíjí schopnost komunikovat s klienty a obchodnmi partnery ať již verbálně, písemně nebo telefonicky. Učíme pravidla obchodní korespondence a obchodních telefonátů, zlepšujeme porozumění mluveného slova a schopnost reagovat v dialogu.  

                   Obecná francouzština

 francouzština pro každodenní život - vyučujeme francouzštinu takovou formou abyste ji mohli použít při běžné konverzaci, zejména při cestování, a abyste se také dozvěděli něco zajímavého o Francii a francouzské kultuře a regionech. Využíváme zejména písně, videa, články, hry, audiovisuální pomůcky, francouzské recepty ...   přijďte ochutnat :-)

   Základní učební jednotka trvá 55 minut. Minimální rozsah individuální výuky je 1,5 vyučovací hodiny týdně.